IVMO Pullman Group, s. r. o.

spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a.) Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností

 • Spoločnosť IVMO Pullman Group, s. r. o. spracúva (i) na účely prípravy zmlúv nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo OP, prípadne rodné číslo, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, .
  • Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade sprostredkovania kúpy, predaja, nájmu, alebo prenájmu nehnuteľnosti, článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
   • Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVMO Pullman Group, s. r. o. je (i) v prípade sprostredkovania kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností nevyhnutné na prípravu zmluvnej dokumentácie  

Príjemcami osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: 

 • IVMO & Partners, s.r.o. / Lesná 10, 811 04 Bratislava, / IČO: 54 739 420 / Zastúpená: Ing. Monika Novákova,
 • IVMO - real, s.r.o. / Pod násypom 7/E/4612 841 03 Bratislava / IČO: 35 894 636 / Zastúpená: Ivan Hojda,
 • ECG s.r.o. / Pod násypom 7/E/4612 841 03 Bratislava / IČO: 31390579
 • OnlySlovakia s. r. o. / Pod násypom 7/E/4612 841 03 Bratislava / IČO: 52956890
 • Po poskytnutí súhlasu aj iní:
  • ( finančný sprostredkovateľ, resp. banka v prípade kúpy, resp. predaja nehnuteľnosti )
  • ( druhá strana realizovaného obchodu )
  • ( právny zástupca jednej, alebo druhej strany )

b.) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

 • Spoločnosť IVMO Pullman Group spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, 
  • Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVMO-real je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

c.) Riešenie sťažností zákazníkov

 • Spoločnosť IVMO Pullman Group spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
  • Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVMO Pullman Group je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
   • Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka. 

Zásady spracúvania osobných údajov