Často kladené otázky

Kúpa nehnuteľnosti

List vlastníctva (LV)

 • List vlastníctva je dokument vydaný správou katastra potvrdzujúci práva k nehnuteľnosti.

Vklad na Katastri

 • Vklad je právny úkon správy katastra, ktorým sa zapisuje právo k nehnuteľnostiam vedených v katastri nehnuteľností. Vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Záznam

 • Záznamom je úkon správy katastra, ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam pretože má iba evidenčnú funkciu.

Plomba

 • Plomba na liste vlastníctva slúži na informáciu, že nehnuteľnosť vedená na tomto liste vlastníctva je dotknutá právnym úkonom.

Správny poplatok

 • Sú poplatky za výkon úkonu orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí,  štátnych archívov. Výšku správneho poplatku stanovuje Ministerstvo financií SR zákonom o správných poplatkoch a slúži na spoplatnenie služieb správnych orgánov pre právnické a fyzické osoby, okrem osôb oslobodených od platenia správneho poplatku.

Súpisné číslo

 • Súpisné číslo je číslo stavby, ktoré je pridelené obcou po vydaní kolaudačného rozhodnutia, teda po vydaní rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby.​

Vecné bremeno

 • Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti konať v prospech niekoho iného (zmluva o zriadení vecného bremena).

Spôsoby zmien vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti 

 • Zmena vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti je možná zmluvným prevodom (kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, zámennou zmluvou, zmluvou o vyporiadaní podielového resp. bezpodielového spoluvlastníctva), dedičstvom alebo rozhodnutím štátneho orgánu.

Prenájom Nehnuteľnosti

Čo všetko obsahuje nájomné:

 • „Nájomné“, teda odplata za užívanie bytu je zložená z dvoch častí:
  • samotné nájomné 
  • úhrada za energie spojené s užívaním bytu –  čo sú elektrina, voda, plyn, správa a ostatné. 

Nájomné a úhrady za energie musia byť v zmluve uvedené samostatne, inak by zmluva bola podľa zákona neplatná.​

Depozit:

 • Depozit slúži prenajímateľovi na zabezpečenie pohľadávok v prípade neplatenia nájomného zo strany nájomcu, nedoplatkov pri vyúčtovaní ze Energie a Služby, respektíve na úhradu škôd na byte a jeho zariadení.
 • Depozit sa hradí pri podpise zmluvy a vracia sa nájomcovi pri ukončení nájmu a odovzdaní bytu bez poškodení, či nedoplatkov. Obvyklá výška depozitu je vo výške jednomesačného nájmu, ak sa nedohodne inak. / pri exkluzívnych nehnuteľnostiach môže byť výška depozitu rádovo násobkom, každopádne je predmetom dohody /