Sprostredkovanie podnikateľských úverov

Preveríme možnosti finacovania Vášho podnikania vo väčšine bánk na Slovensku. Sprostredkujeme úvery, nielen na kúpu nehnuteľností. ale aj investičné úvery, kontokorent, faktoring, bankovú záruku a podobné. Pre možnosť financovania banky posudzujú tieto kritéria:
U právnických osôb:
- tržby z predaja tovaru a predaja vlastných výrobkov a služieb
- odpisy (leasing, majetku, nehnuteľností....)
- pridanú hodnotu
- daň z príjmov
- bankové úvery
- finančné účty
- výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
- majetok klienta
- zásoby
- krátkodobé, dlhodobé pohľadávky
- vlastné imanie / základné imanie
- záväzky
Fyzická osoba podnikateľ:
- predaj tovaru, výrobkov a služieb
- ostatné príjmy
- rozdiel príjmov a výdavkov
- rozdiel majetku a záväzkov
Každá banka má vlastný model posudzovania bonity klienta
a môže sa stať, že nie v každej banke sa vychádza z identických kritérií a požiadaviek, ktoré ovplyvnia vybavenie a získanie úveru. Nemenej dôležitá je aj história klienta, či už v banke, alebo na podnikateľskom trhu.